תעודת אחריות אינוקים תודה על שרכשת כלי תחבורה מבית INOKIM! האחריות מוגבלת לרוכש-ת הראשון-ה בלב ניתן להעביר בעלות רק לאחר תשלום 150 ₪ בעבור אישור קבלת הוראות לשימוש ותחזוקה בטוחה + בדיקת המכשיר, באחת מנקודות השירות של INOKIM). מימוש אחריות מותנה בהצגת חשבונית הקניה המקורית המציינת את מספר השלדה ותעודת האחריות המקורית. האחריות למוצר היא לתקופה של ___ חודשים, החל מתאריך המופיע על גבי חשבונית הקנייה, ורק לאדם ששמו מופיע בתעודה בלבד, והיא מותנית ברישום לאחריות באתר האינטרנט של החברה עד שבוע מיום הרכישה. אין אחריות או מכירה מתחת לגיל 18. האחריות כוללת- תקלות או פגמים בייצור שהתגלו תוך שבוע ממעמד מסירת המוצר ללקוח. תקלות חשמל במערכות המנוע, הסוללה והבקר בלבד. גילוי נאות- האחריות מותנית בביצוע טיפולי החובה התקופתיים, בנקודת שירות INOKIM מאושרת בלבד, לא פחות מאחת לרבעון, לכל אורך חיי המכשיר. התניה זו היא תנאי לשימוש בטוח גם אחרי תקופת האחריות! כל טיפול תחזוקה או תיקון במכשיר על ידי גורם שאינו מוסמך ומצוין באתר INOKIM תבטל את האחריות. אין אחריות על נזק, אבדן או שבר לרכיבי הפלסטיקה לרבות המצערת, שקע הטעינה, כנפיים ומגיני בוץ, פנסים, מסך תצוגה וכפתורי הפעלה. אין אחריות על רכיבים מתכלים לרבות מערכת הבלמים, צמיגים, פנימיות, כבלים, חיישנים, נתיכים, גיר המנוע, גריפים, ידיות בלם, מעבירי הילוכים, רפידות הבלם, מדבקות נגד החלקה. ן אחריות על עיקום או שבר של חלקי האלומיניום לרבות מזלג, מנגנון הקיפול, משטח הדריכה.כשל מסוג זה נובע תמיד מעומס יתר בגלל רוכב נוסף או משימוש אגרסיבי שאינו תואם את אופי השימוש הסביר כגון קפיצת מדרכות, פגיעה במהמורומכשולים במהירות גבוהה או הפעלת מומנט על מוט הכידון בעת בלימה לא מבוקר אין אחריות על עיקום/שבר של מנגנון הקיפול שנוצרה עקב אי כניסת פין המנגנון וכפתור M עד הסוף לדגם .Light או שבירה של מנגנון הקיפול שנוצרה עכב אי פתיחת הנצרה לדגם Quick אני מתחייב לדווח באופן מיידי למייל service@inokimisrael.com על כל תאונה או נזק או אירוע חריג כולל גניבה על מנת שצוות השירות יוכל לעזור לרוכב ו/או לכל צד ג שניזוק ולמזער נזקים אפשריים באופן מיטבי! אני מתחייב לשפות את היצרן וכל מפיץ מטעמו בגין כל הוצאה, חבות, חיוב כספי או הפסד שיגרם להם בגין טענות, דרישות או תביעות שיוגשו נגדם על ידי צד שלישי בגין פגיעה או נזק שיגרמו לו עקב השימוש שלי במכשיר. ידוע לי כי נתוני המהירות והטווח המוצגים בפרסום הינם נתוני מעבדה בלבד לפי תנאי רכיבה אופטימליים במישור ללא עצירות עם משקל רוכב בהתאם לתקן הכלי. ידוע לי כי INOKIM לא מחויבת לטווח הרכיבה אלא רק לקיבולת הסוללה על פי קצב הדרדור המוזכר לעיל. מימוש אחריות וכל תחזוקה אחרת תתבצע רק באחד מנקודות השירות המצוינות באתר INOKIM – שינוע המכשיר ו/או החלף אל נקודת השירות וחזרה ממנו הוא באחריות ועל חשבון הרוכש בלבד. INOKIM מתחייבת לטפל בכל תקלה תוך 7 ימי עסקים, ומכוונת לסיום טיפול תוך 3 ימי עסקים מיום קבלת הסכמת הלקוח לביצוע התיקון/התחזוקה. INOKIM שומרת לעצמה את הזכות לספק ללקוח פתרון של מכשיר/חלף חלופי כחלופה לגיטימית לעמידה בסיום זמן הטיפול. מניין ימי הטיפול בתקלה ו/או מניין ימי השימוש בכלי חלופי לא יתווספו לתקופת האחריות המקורית. בדיקת סוללה תארך בין 2-5 ימי עסקים. אין זכות לקבלת סוללה חליפית בזמן הבדיקה. יובהר כי גם במקרה של החלפת מכשיר או חלף בתוך תקופת האחריות, INOKIM לא תעניק ללקוח תקופת אחריות נוספת מעבר לתקופת האחריות המקורית. INOKIM רשאית לבטל אחריות בעקבות סירוב הלקוח לטפל במערכת שמשפיעה על בטיחות הרוכב והסביבה ו/או במקרה של אלימות כולל מילולית מצד הלקוח. האחריות לא תחול במקרים הבאים: ·לא בוצעו טיפולי התחזוקה התקופתיים במועדן, או מכשיר במצב תחזוקתי ירוד או מסוכן לרוכב. ·המכשיר או החלק/חלף/רכיב או הסוללה טופלו מחוץ לרשת INOKIM ·נעשה במכשיר שימוש מסחרי לרבות השכרה, שליחויות ו/או גרירה/הובלה של משא, ו/או כל שימוש תחרותי או ספורטיבי. ·המכשיר חובר/נחשף לכל רכיב חיצוני ו/או רכיב או חלף שאינו INOKIM מקורי כולל מטען שאינו INOKIM מקורי. ·המכשיר או חלק ממנו, ניזוק כתוצאה מתאונה, טראומה פיזית חיצונית, נזקי מזג אויר או נזקי מים או קורוזיה כתוצאה משהות בקרבת הים. ·המכשיר או חלק ממנו, ניזוק כתוצאה משימוש לא סביר או שאינו הולם את אופי המכשיר או חורג מכל שימוש שאינו התניידות זהירה וחוקית בדרך עירונית. ·נזק או פגם שהוא קוסמטי בלבד. ·כל נזק שנובע מעומס יתר כולל נזק לבקר, מנוע ושלדה בעקבות הרכבה של רוכב נוסף, חריגה מהמשקל המותר, אי הקפדה על לחץ אויר או רכיבה עם מצערת ללא דיווש באופניים בלבד. ·נזק למכשיר או אביזר סלולרי בעקבות חיבור לשקע USB או כל נזק בעקבות כשל של מתקן לנשיאת סלולר. נבהיר גם כי אין אחריות על שקע טעינה לסלולר במידה והותקן כזה. הרוכש מסכים בחתימתו כי INOKIM אינה אחראית לכל חבות או קנס או דוח תנועה העלולה לחול על בעל המכשיר או הרוכב עליו או המחזיק בו עקב השימוש, וכי על בעל הקורקינט/אופניים לדאוג לביטוח כלפי צד ג ו/או ביטוח ו/או כל רישוי רלוונטי נדרש ולנהוג לפי כל דין או תקנה, כפי שמתחייב מהיות המכשיר כלי תחבורה. יודגש כי על הרוכש להתחייב לנהוג לפי הנחיות רשות הכיבוי לעניין טעינה בטוחה של סוללות קורקינט/אופניים חשמליים. למען הסר ספק איןINOKIM אחראית כלפי הרוכש בגין כל נזק אפשרי לרבות נזק גופני ונזק לרכוש. מוסכם במפורש כי אחריות INOKIM מוגבלת לכל היותר, רק ל- עלות התיקון או החלפת המוצר ו/או החלף ו INOKIM משוחררת על ידי הרוכש מכל אחריות לכל הפסד כספי ו/או מניעת רווח ו/או כל נזק תוצאתי העלולים להיגרם לרוכש עקב פעולה לא תקינה של המוצר או בעת שהמוצר נמצא אצל INOKIM לצורך שירות, או מכל סיבה אחרת. יודגש גם כי- במקרה שהרוכש או המחזיק במכשיר לא הקפיד על התחזוקה הסדירה ועל בדיקות הסוללה התקופתיות גם לאחר תקופת האחריות, הרוכש יהיה אחראי כלפי INOKIM בגין כל נזק או תביעה. דגשים לטעינה בטוחה ואחריות על הסוללה - האחריות על סוללה ניתנת לתקופה המצוינת בתעודת האחריות לפי קצב דרדור צפוי של %35 בשנה או ל 3000 קמ המוקדם מבניהם. במקרה של חריגה משמעותית לאורך זמן, מקצב דרדור זה, רשת INOKIM תתקן או תחליף את רכיבי ו/או ליבת הסוללה, וזאת בתנאי שהשימוש בסוללה היה לפי כל תנאי האחריות ומבלי שהסוללה נחשפה לבקר שאינו מקורי. חובה לבצע בדיקת תקינות לסוללה באחת מנקודות השירות של INOKIM כל חצי שנה החל מתום תקופת האחריות של 12 החודש, או בכל חשד לבעיה או סיכון. ובכל מקרה אין לעשות שימוש בסוללה יותר מ 36 חודשים מיום תחילת האחריות = .אי הקפדה על זמן השימוש המקסימלי ועל בדיקת התקינות התקופתית, גם אחרי תקופת האחריות אסורה ומסוכנת ביותר ותפתור את INOKIM מכל אחריות! אין אחריות על נזק לסוללה שנגרם מקצר חיצוני כולל ממערכת הטעינה. אין אחריות על נזק קורוזיה או קצר כתוצאה ממגע עם מים/תנאי לחות. לתשומת ליבכם, רכיבה בתנאי גשם עלולה לבטל את האחריות על רכיבי מערכת החשמל! אין אחריות על שבר למטען או נזק למטען בעקבות נפילה או חשיפה לתנודות זרם מרשת החשמל. גורמים להאצת קצב דרדור הסוללה - עומס יתר, כולל הרכבה של בוגר נוסף על הקורקינט. האצה ראשונית באמצעות מצערת במקום בדחיפת רגל או דיווש. תחזוקה לקויה של הקורקינט/ אופניים ובפרט לחץ אויר , איזון גלגלים ומערכת הבלמים. תנאי רטיבות או לחות כולל שהיה בקרבת הים לאורך זמן. תנאי חום גבוה כולל נעילת הסוללה / הקורקינט ברכב בתנאי חום. אפסון הסוללה ללא טעינה / פריקה לתקופה העולה על 30 יום. דגשים לטעינה בטוחה, זיהוי מוקדם של סיכונים והטיפול הנכון בתקלת סוללה/מטען בהתאם להנחיות רשות הכיבוי - יש לבצע את הטעינה רק תחת השגחה במקום מאוורר כגון מרפסת אסור לטעון בתוך דירת מגורים ובוודאי שלא בקרבת חדרי שינה. יש להניח את המטען/סוללה/אופניים/קורקינט על משטח שאינו דליק ובמרחק בטוח מחומרים דליקים כגון מזרן, שטיח וילונות וכו.. לגבימטענים-במקרהשלריחמוזר,קולותמוזרים,קצר,הבהובשלנורתהחיוויאובמקרה חבלה או חשיפה לרטיבות- יש לנתק מיד את המטען משקע החשמל או לנתק את החשמל בארון החשמל. המטען אסור לשימוש, וחובה להגיע מיד לאחד מסניפי הרשת לצורך בדיקה ו/או החלפה של המטען. לגבי סוללות -במקרה של ריח מוזר ,קולות מוזרים, קצר, חבל האו חשיפה לרטיבות או הופעת עשן,- יש להפסיק מיד את תהליך הטעינה, יש להרחיק את הסוללה/קורקינט למקום פתוח מחוץ לבית, הסוללה אסורה לשימוש, וחובה להגיע מיד לאחד מסניפי הרשת לצורך בדיקה ו/אן החלפה של הסוללה. אסור לחשוף סוללות לדרגת חום העולה על 45מעלות ,אסור להשאיר סוללה /קורקינט ברכב חונה בשמש. סוללה ו/או מטען עם סימני קורוזיה /נזקימים /שנחשפה לתנאי לחות נחשבים מסוכנים ופסולים לשימוש. שימת ליבכם, - נזקי מים מוחרגים מתנאי האחריות! שימוש במטען שאינו INOKIM מקורי, או מטען פסול ,או מטען ללא אישור מכון התקנים הישראלי עלול להסתיים בדליקה ואסון !!! כיבוי דליקה ממקור חשמלי/סוללה ייעשה רק באמצעות חנקהדליקהעםח ולא ועם מטף ייעודי ולעולם לא עם מים טיפים לאורך חיי סוללה/מטען אופטימליים מומלץ מאד לטעון את הסוללה בסוף כל שימוש משמעותי, אין טעם לרוקן סוללה טרם טעינתה. מומלץ לחבר את המטען לרשת החשמל רק דרך מייצב זרם או מגן ברקים. בהעדר מערכת כזו, מומלץ לנתק את המטען מהשקע בתום כל שימוש.- המטען יכול להינזק בעקבות תנודות זרם ברשת החשמל. מומלץ להמתין 30דקות מסוף שימוש בסוללה לתחילת טעינת הסוללה. במקרה של אי שימוש בסוללה - חייבים להקפיד לבצע טעינה /פריקה לפחות פעם בחודש.סוללה שלא עוברת טעינה/פריקה מתדרדרת ונהרסת תוך כמה חודשים. INOKIM מטפלת קודם באנשים ואחר כך בקורקינטים, INOKIM מחויבת לחווית שירות מצוינת ולתקשורת איכותית בכל מגע עם לקוח. ההצלחה של INOKIM תלויה בגיוס קהילת רוכבים שנאמנים לדרך ולערכים שלנו. שיתוף הפעולה וסבלנות והקשבה הכרחיים לקיום כל הטוב שיש בעולם הפתרונות של INOKIM אנו סומכים עליכם שתתמכו ותתרמו את חלקכם לעשייה במהפכה הירוקה של INOKIM ואנחנו נהיה לרשותכם תמיד! רק ביחד נצליח! We are INOKIM התחייבות הלקוח הרוכש - אני מתחייב להשתמש במכשיר בהתאם להוראות INOKIM ובהתאם לחוק. ידוע לי שהשימוש במכשיר מחייב שימוש בציוד מיגון אישי לרבות קסדה ואפוד זוהר, מגיני ברכיים ומרפקים, כפפות רכיבה ומיגון לביש נוסף. וגם בדיקת תקינות לבלמים, תאורה ורכיבי השלדה לפני כל רכיבה. אני מתחייב לא להשתמש בסלולר או באוזניות תוך כדי רכיבה. אני מתחייב לא לנהוג תחת השפעת אלכוהול או חומרים אסורים. אני מתחייב לא להרכיב רוכב נוסף או ילד. ידוע לי כי אין אפשרות לזיכוי כספי או אפשרות להחזרת הטובין על קורקינט/אופניים/סוללה שהוצאה מאריזתה המקורית ו/או הותקנה על הקורקינט/אופניים. אני מתחייב לדווח באופן מיידי למייל service@inokimisrael.com על כל תאונה או נזק או אירוע חריג כולל גניבה על מנת שצוות השירות יוכל לעזור לרוכב ו/או לכל צד ג שניזוק ולמזער נזקים אפשריים באופן מיטבי! אני מתחייב לשפות את היצרן וכל מפיץ מטעמו בגין כל הוצאה, חבות, חיוב כספי או הפסד שיגרם להם בגין טענות, דרישות או תביעות שיוגשו נגדם על ידי צד שלישי בגין פגיעה או נזק שיגרמו לו עקב השימוש שלי במכשיר. ידוע לי כי נתוני המהירות והטווח המוצגים בפרסום הינם נתוני מעבדה בלבד לפי תנאי רכיבה אופטימליים במישור ללא עצירות עם משקל רוכב בהתאם לתקן הכלי. ידוע לי כי INOKIM לא מחויבת לטווח הרכיבה אלא רק לקיבולת הסוללה על פי קצב הדרדור המוזכר לעיל.